Beredskapsplan

Beredskapsorganisasjon:
Robert Brandsnes og Jan Tore Sæterstad


1. Bakgrunn

Landsmøtet til Norges Musikkorps Forbund vedtok i 2008 at det skulle utarbeides beredskapsplaner for musikkorps, og at dette innarbeides i mønstervedtektene.

Formål med en beredskapsplan:
– Klarlegge ansvar og fordeling av arbeidsoppgaver tilknyttet kritiske situasjoner.
– Beskrive håndtering av forulykkede, pårørende, korpstillitsvalgte og eventuelt media.

Beredskapsplanen trer i funksjon ved enhver krisesituasjon som:
– Involverer korpsmedlemmer på arrangementer der korpset deltar som en enhet.


2. Definisjoner

Krise

Med krise menes en uventet hendelse som rammer mennesker eller verdier på en uønsket, skadelig måte. En krise kan oppstå på grunn av uhell og ulykker, eller den kan oppstå på grunn av bevisste, planlagte handlinger som f.eks. sabotasje.

Beredskap

Med beredskap menes forberedte planer og tiltak som bedrer korpsets evne til å handle raskt og riktig i krisesituasjoner.

Beredskapsorganisasjon

Med beredskapsorganisasjon menes korpsets interne beredskapsorganisasjon, normalt to personer i styret.


3. Varsling/Nødtelefoner

Dersom en krisesituasjon oppstår, varsles politi, brann, lege eller sykehus direkte.

Nødtelefoner

BRANN 110
POLITI 112
AMBULANSE 113

Dette skal den som ringer opplyse om:

1. Hvem ringer
2. Hva har skjedd
3. Hvor har det skjedd
4. Når skjedde det
5. Har du varslet andre
6. Telefonnummeret du ringer fra.
4. Beredskapsorganisasjon

Beredskapsleder har ansvar for å varsle politi/myndigheter og se til at nødvendig eksternt hjelpe- og redningspersonell er innkalt.


5. Varsling av pårørende

– Ved personskade hvor skadde personer er i stand til det, skal de kontakte sine pårørende selv.
– Ved personskade hvor skadde personer ikke er i stand til å kontakte pårørende, skal dette gjøres av den helseinstitusjon hvor den skadde oppholder seg.
– Ved dødsfall skal varsel alltid gis av offentlig instans, dvs. politi eller prest.

Beredskapsleder har etter dette ansvaret for all kontakt med de pårørende.

Faste rutiner og klare rammer for kontakt med de pårørende vil skape større ro og trygghet for alle involverte parter.

Hvis ulykken oppstår på et større arrangement, skal beredskapsleder eller stedfortreder vurdere om en representant fra NMF skal kontaktes for å reise til et eventuelt krisested i den grad det er behov for støtte av involverte/pårørende på stedet. Telefonnummeret til NMF er 815 56 777.

Det er viktig å huske på at eiendeler til den/de som er forulykket skal tas vare på for tilbakelevering etter hjemkomst.


6. Informasjon

– Det er viktig med god intern informasjon.
– På korpsturer eller andre arrangementer må korpset til en hver tid ha en liste med telefonnummer til nærmeste pårørende.
– Dersom det er en svært alvorlig ulykke som skjer, vil dette skape medieinteresse. Det er en politioppgave å ta seg av media.
– Informasjon om navn og status på forulykkede påligger det offentlige, det samme med opplysninger om årsaksforhold.


7. Oppsummering og evaluering

Beredskapsleder har ansvar for at det etter at beredskapssituasjonen er over, snarest mulig blir foretatt en oppsummering og evaluering av det som har skjedd.

Et hvert korps plikter å etablere en beredskapsorganisasjon, jfr. NMF`s mønstervedtekter § 5.6.
Søk
Driftes av Styreportalen AS