Vedtekter


Vedtekter for Mosjøen Hornmusikk – revidert på årsmøtet 26.02.2019.

§1 ORGANISASJON

Mosjøen Hornmusikk stiftet 10. februar 1880 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF Nord Norge)

Organisering av Mosjøen Hornmusikk

Mosjøen Hornmusikk har følgende aldersbestemmelser:
– Musikanter i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.
– Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.
– Tidligere aktive medlemmer, eller andre interesserte kan opptas som støtte medlemmer.

a. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler:

– En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.
– Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
– Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.

b. Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret, NMF Nord Norge.

§2 FORMÅL

Mosjøen Hornmusikk skal legge vekt på å utvikle musikalske ferdigheter og skape et godt miljø til beste for sine medlemmer.

§3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i Mosjøen Hornmusikk av korpsets styre. Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i Mosjøen Hornmusikk blir en automatisk medlem i NMF. Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.


3.2 Forutsetning for medlemskap

a. Alle medlemmer plikter å følge Mosjøen Hornmusikks, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

b. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gi melding til Mosjøen Hornmusikks styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

c. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av Mosjøen Hornmusikk skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

d. Bruk av Mosjøen Hornmusikks eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.


3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

a. Musikkorpsåret følger kalenderåret.

b. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 15.september hvert år.

c. Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

d. Mosjøen Hornmusikk skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

e. Mosjøen Hornmusikk skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember


3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til Mosjøen Hornmusikks styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra Mosjøen Hornmusikk. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.


3.5 Suspensjon og eksklusjon

a. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

b. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

c. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

d. Mosjøen Hornmusikks suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret, NMF Nord Norge


3.6 Retningslinjer for permisjon

Ved planlagte fravær fra korpset bes det enkelte medlem gi beskjed til styret i Mosjøen Hornmusikk om fraværets lengde. Ved lengre fravær må det søkes om permisjon fra korpset. Etter godkjent permisjon reduseres medlemskontingenten for Mosjøen Hornmusikk til kr 250,- pr halvår, og skal minimum dekke kontingent til NMF.

§4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er Mosjøen Hornmusikks høyeste myndighet.


4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

a. Ordinært årsmøte holdes årlig innen utgangen av februar.

b. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av Mosjøen Hornmusikks medlemmer krever det. Styret innkaller skriftlig til ordinært årsmøtet med minst 14 dagers varsel og 1 uker før ekstraordinært årsmøte.

c. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom Mosjøen Hornmusikks styre. Slike saker må være styret i hende senest 8 dager før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.


4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

a. På årsmøtet deltar Mosjøen Hornmusikks medlemmer, og gjester invitert av styret.

b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

– Betalende medlemmer har tale-, forslags- og stemmerett.
– Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

c. Følgende har talerett:

– Representanter fra NMF
– Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

d. Vanlige saker avgjøres ved simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders stemme avgjørende.


4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

a. Konstituering

1. Åpning
2. Registrering av oppmøte
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av saksliste
5. Valg av møteledelse
6. Valg av referenter
7. Valg av protokollunderskrivere

b. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap.

c. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer.

d. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett.

e. Valg:

For å få kontinuitet i korpsets ledelse, velges ett år leder og 2 styremedlemmer. Det annet år velges 2 styremedlemmer og vararepresentant. Styret konstituerer seg selv. Hvert år velges 2 revisorer og 2 materialforvaltere, musikkutvalg og valgkomité. De som velges må være minimum 16 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv. Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

§5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og fire styremedlemmer. I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og varamedlemmer.


5.2 Fullmakter

a. Styret skal lede Mosjøen Hornmusikk etter de vedtak årsmøtet har fattet.

b. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

c. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere Mosjøen Hornmusikks ansvar og aktiviteter.

d. Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner korpset.


5.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

a. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.

b. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

c. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlem. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.


5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisorer valgt av årsmøtet.


5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns – og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.


5.6 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når Mosjøen Hornmusikk drar på turer og deltar på arrangementer.

§6 KOMITEER

6.1 Revisjon

Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.


6.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

§7 UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND


a. Vedtak om oppløsning av Mosjøen Hornmusikk må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Korpset kan ikke betraktes som nedlagt såfremt 6 medlemmer stemmer mot nedleggelse.

b. I tilfelle oppløsning skal Mosjøen Hornmusikks midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF (NMF Nord Norge). Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

c. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at Mosjøen Hornmusikks midler og eiendom skal overføres til NMF(NMF Nord Norge) dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 10 år.

d. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 1.2.2012

UNIFORMSREGLEMENT – vedtatt på årsmøtet 27.02.2018

1. Alle medlemmer er personlig ansvarlig for uniformen de har fått utlevert og må selv bekoste og sørge for vedlikehold. Uniformen skal til en hver tid være ren og velstelt.

2. Når vi opptrer i uniform eller på vegne av korpset, skal vi fremstå med stil og verdighet. Antrekket skal være korrekt og fullstendig.

3. Når et medlem slutter, plikter medlemmet å levere inn uniformen rengjort og i komplett stand. Skulle uniformen være skadet, må skaden erstattes av medlemmet. Beløpets størrelse vil bli fastsatt av styret ut fra en vurdering av uniformens alder og tilstand. Hvis uniformen ikke blir innlevert, må medlemmet erstatte det en ny uniform vil koste.
Søk
Driftes av Styreportalen AS